Даатгагчийн эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулна

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Дэлхийн банкны Төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөлтэй хамтран “Эрсдэлд суурилсан хөрөнгө” сэдэвт сургалт, семинарыг 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалт нь Эрсдэлд суурилсан хөрөнгө (Risk Based Capital-RBC), түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хэрхэн тооцоолох, тэдгээрийн үндсэн зарчим, цаашид анхаарах, авч хэрэгжүүлэх зүйлс зэрэг сэдвийн хүрээнд явагдсан  бөгөөд сургалтад Даатгалын компаниудын гүйцэтгэх удирдлага, актуарч, эрсдэлийн шинжээч, их сургуулийн багш болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны холбогдох ажилтнууд хамрагдлаа.

Эрсдэлд суурилсан хөрөнгийн тогтолцоог нэвтрүүлснээр даатгагчийн өөрийн эрсдэл даах чадвар, шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг бодитой тогтоох, эрсдэлийн удирдлага сайжрах, олон нийтийн итгэл нэмэгдэх зэрэг чухал ач холбогдолтой юм.