“Зөв хэвшил хандлага-II” аян эхэллээ

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд офицер бүрэлдэхүүний манлайлал, алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, бие бүрэлдэхүүний дунд эерэг төлөвшил, зөв хэвшил, дадал бий болгох зорилгоор энэ  сарын 01-ний өдрөөс эхлэн “Зөв хэвшил хандлага-II” аян эхэллээ.

Энэхүү аян нь ирэх  оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл 90 хоногийн хугацаанд цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулагдах юм.

“Зөв хэвшил хандлага -II” аяны хүрээнд цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллага бүр сахилга, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох чиглэлээр өөрсдийн онцлогт тохирсон ажил, арга хэмжээг санаачлан зохион байгуулж, удирдлагын сэтгэл зүй, арга барилыг сайжруулах, алба хаагчид бие биедээ хүндэтгэлтэй хандах, ёсолж хүндэтгэх, цэрэгжилт, жагсаалч байдал, албаны дүрэмт хувцасны цэвэр, үзэмжтэй хэрэглээг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах юм. Аяны тайлан, үр дүнг 2020 оны 01 дүгээр сард дүгнэх юм байна.